November by Chloe & Hannah

November poem by Chloe and Hannah (Custom)